SDK 的尺寸是多少?

以下文件大小反映了应用程序安装之后设备设置中显示的内容。

  iOS SDK Android SDK Windows SDK
内容 v.5.2 v.4.1.0 v.5.1 v.4.1.0 v.1.3.16
一个只拥有一个播放按钮的空白应用程序 139 KB 324 KB 464 KB 464 KB 16 MB
一个拥有 Vungle SDK 和一个播放按钮的应用程序 1.4 MB 3.2 MB 476 KB 5.68 MB 34 MB

 

还有其它问题?提交请求

评论